Prezos matrícula 2014-2015

No DECRETO 77/2014, do 20 de xuño, fíguran os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2014/15. Os prezos da matrícula en programas de doutoramento son os seguintes: 1. Estudos conducentes ao título de doutor/a regulados…

Convocatoria de 6 bolsas de mobilidade para estudantes do programa de doutoramento na UVigo

Programa de doutoramento: Estudos literarios (regulación RD99/2011) Bolsas convocadas: 6 bolsas de 250 euros para asistencia a congresos ou cursos relacionados co programa formativo do/a solicitante. Os criterios que terá en conta a CAPD de Estudos Literarios, así como a puntuación máxima de cada un deles será a seguinte: 1. Expediente académico do/a solicitante. Ata…