Programa de Doutoramento Interuniversitario en Estudos Literarios

O Programa de Doutoramento Interuniversitario en Estudos Literarios proporciona a formación avanzada e especializada, así como a capacidade investigadora no ámbito das literaturas en lingua española, lingua galega e lingua portuguesa, sentando as bases para o desenvolvemento da investigación básica e aplicada neste ámbito esencial do coñecemento. O seu interese científico é común ao da investigación noutros ámbitos das Humanidades: a exploración e a preservación e interpretación da memoria sociocultural colectiva, unida a unha formación e investigación nas vertentes teórica e pragmática.

***

Este Programa de doutoramento interuniversitario supón a lóxica finalización, coa adquisión da competencia investigadora, do proceso de formación iniciado con graos e mestrados nos que se conxugan os estudos de lingüística, lingua e literatura, ou doutros afins, nos idiomas español, galego e/ou portugués.

Pola outra parte, supón a consolidación e adecuación ás novas realidades de transformación universitaria das liñas de investigación desenvolvidas ata o momento polo profesorado participante no programa. Nesta mesma dirección de profundizar na calidade do labor investigador, este programa pretende intensificar as relacións xa establecidas co entorno socio-cultural e empresarial da Universidade, así como con centros de investigación e posgrao estranxeiros.

O PDIEL compónse de dúas grandes liñas de investigación:

  • Líña de investigación 1: Literaturas e Culturas Galega e Portuguesa & Literatura Medieval
  • Liña de investigación 2: Literatura en Lingua Española & Literatura Comparada

El Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios Literarios proporciona la formación avanzada y especializada, así como la capacidad investigadora en el ámbito de las literaturas en lenguas española, gallega y portuguesa, sentando las bases para el desarrollo de la investigación básica y aplicada en este ámbito esencial del conocimiento. Su interés científico es común también al de la investigación en otros ámbitos de las Humanidades: la exploración y la preservación e interpretación de la memoria sociocultural colectiva, unida a una labor de formación e investigación en sus vertientes teórica y pragmática.

***

Este Programa de doctorado interuniversitario supone la lógica finalización, con la adquisión de la competencia investigadora, del proceso de formación iniciado con grados y másteres en que se conjugan los estudios de lingüística, lengua y literatura, o de otros afines, en los idiomas español, gallego y/o portugués.

Por otra parte, supone la consolidación y adecuación a las nuevas realidades de transformación universitaria de las líneas de investigación desarrolladas hasta el momento por el profesorado participante en el programa. En esta misma dirección de profundizar en la calidad de la labor investigadora, este programa pretende intensificar las relaciones ya establecidas con el entorno socio-cultural y empresarial de la Universidad, así como con centros de investigación y posgrado extranjeros.

El PDIEL se compone de dos grandes líneas de investigación:

  • Línea de investigación 1: Literaturas y Culturas Gallega y Portuguesa & Literatura Medieval
  • Línea de investigación 2: Literatura en Lengua Española & Literatura Comparada

O Programa de Doutoramento Interuniversitário en Estudos Literários oferece uma formação superior e especializada, além de uma capacitação para a investigação no âmbito das literaturas em língua castelhana, galega e portuguesa, para contribuir ao desenvolvimento da investigação básica e aplicada neste âmbito fundamental do conhecimento. O seu interesse científico é comum a outros âmbitos das Humanidades, uma vez que visa a exploração, a preservação e interpretação da memória sócio-cultural colectiva, unido a uma formação e investigação das suas vertentes teórica e pragmática.

***

Com a aquisição de competências de investigação, este programa de doutoramento interuniversitário representa a continuação do processo de formação que se iniciou com graduações e mestrados em estudos de linguística, língua e literatura, entre outros, que se desenvolveram nas línguas castelhana, galega e/ou portuguesa.

Além disso, representa a consolidação da transformação universitária e a adaptação às novas realidades das linhas de investigação desenvolvidas, até ao momento, por docentes e investigadoras/es que participam do programa. Outro propósito, com o qual este programa visa aprofundar a qualidade da investigação, é o fortalecimento das relações estabelecidas com o contexto sócio-cultural e empresarial no qual se insere a universidade, bem como com centros de investigação ou de pós-graduação estrangeiros.

O PDIEL estrutura-se em duas grandes linhas de investigação:

  • Linha de investigação 1: Literaturas e Culturas em Língua Galega e Portuguesa & Literatura Medieval
  • Linha de investigação 2: Literaturas em Língua Espanhola & Literatura Comparada